Γραπτή ερώτηση αριθ. 1385/84 του κ. Luc Beyer de Ryke προς την Επιτροπή Θέμα: Διάσκεψη της Βρέμης για την καταπολέμηση της ρύπανσης στη Βόρεια Θάλασσα