Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 914/83 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1983 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα των αυγών