ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 15ης Ιανουαρίου 1998 στην υπόθεση C-125/96 (αίτηση του Hessisches Finanzgericht, Kassel, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Hartmut Simon κατά Hauptzollamt Frankfurt am Main [Συμπληρωματική εισφορά επί του γάλακτος - Λήξη προθεσμίας - Άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1546/88 - Έννοια της «εισφοράς που, ενδεχομένως, οφείλεται»]