ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1200/91 του κ. Henry McCUBBIN προς την Επιτροπή. Ανώτατα όρια ηλικίας για την απασχόληση στην Επιτροπή