Υπόθεση T-417/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 – CdT κατά EUIPO (Προσφυγή ακυρώσεως – Θεσμικό δίκαιο – Υποχρέωση να ανατίθεται στο CdT η παροχή των αναγκαίων μεταφραστικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του EUIPO – Καταγγελία του διακανονισμού μεταξύ του CdT και του EUIPO – Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για μεταφραστικές υπηρεσίες – Ένσταση απαραδέκτου – Έλλειψη εννόμου συμφέροντος – Μερική κατάργηση της δίκης – Εν μέρει απαράδεκτο)