Δήλωση σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ