Αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 9 Ιανουαρίου 1987 κατά δεκαπέντε επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα για παραβίαση του άρθρου 61 της συνθήκης ΕΚΑΧ