Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2083/80 τής Επιτροπής τής 31ης Ιουλίου 1980 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά μέ τήν οικονομική δραστηριότητα τών ομάδων παραγωγών καί τών ενώσεων αυτών