Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 63/88 της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 1988 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή κλημεντινών καταγωγής Κύπρου