Γραπτή ερώτηση αριθ. 129/81 του κ. Moreland προς την Επιτροπή Θέμα: Οι επιβαρύνσεις στους αερολιμένες