Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 260/81 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1981 περί καθορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους κραμβόσπορους και τους γογγυλόσπορους