Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3069/82 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1982 περί καθορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους κραμβόσπορους τους γογγυλόσπορους και τους ηλιανθόσπορους