ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# 80/392/ΕΟΚ: Οδηγία τού Συμβουλίου τής 18ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τής οδηγίας αριθ. 77/93/ΕΟΚ «περί τών μέτρων προστασίας κατά τής εισαγωγής στά Κράτη μέλη επικινδύνων οργανισμών γιά τά φυτά ή τά φυτικά προϊόντα»