Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 80/1186/ΕΟΚ που αφορά τη σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα