Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την παρέκκλιση από το καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 456/80 περί χορηγήσεως πριμοδοτήσεων προσωρινής εγκατάλειψης και οριστικής εγκατάλειψης ορισμένων εκτάσεων φυτεμένων με αμπέλους καθώς και πριμοδοτήσεων για παραίτηση αναφύτευσης