Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί για δωδέκατη φορά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος