/* */

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3098/89 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1989 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1988/89, των ποσών των συνεισφορών στην παραγωγή, καθώς και του συντελεστού υπολογισμού της συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης