Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατ’εφαρμογήν των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1983