Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1418/85 της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1985 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη