Γραπτή ερώτηση αριθ. 462/89 του κ. José Happart προς την Επιτροπή Θέμα: Το θέμα εγκατάστασης των μελλοντικών γεωργών