Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3109/81 τής "Επιτροπής τής 30ής "Οκτωβρίου 1981 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στίς εισφορές κατά τήν είσαγωγή γιά τά σιτηρά, τά άλευρα καί τή βύνη