Γραπτή ερώτηση αριθ. 532/88 του κ. Pieter Dankert προς την Επιτροπή Θέμα: Συμμετοχή των κρατών μελών στις εκστρατείες προώθησης των προϊόντων «τους»