Γραπτή ερώτηση αριθ. 2291/84 του κ. Klaus Hânsch προς την Επιτροπή Θέμα: Υπηρεσιακός χαρακτηρισμός μελών της Επιτροπής