Γραπτή ερώτηση αριθ. 2769/87 του κ. Robert Delorozoy προς την Επιτροπή Θέμα: Βιομηχανία υποδημάτων