Γραπτή ερώτηση αριθ. 989/82 του κ. Cousté προς την Επιτροπή Θέμα: Διαπραγματεύσεις ЕОК/Πορτογαλίας