Γραπτή ερώτηση αριθ. 1786/86 των κκ. José'Alvârez de Paz, José Garcia Raya και José Bueno Vicente προς την Επιτροπή Θέμα: Σηματοδότηση ασφαλείας στον τόπο εργασίας