Γνωμοδότηση για προτάσεις κανονισμών του Συμβουλίου 1. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 358/79 περί των αφρωδών οίνων των παραγομένων στην Κοινότητα, που ορίζονται στο σημείο 13 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/79 11. για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση αφρωδών και αεριούχων οίνων