Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 251/83 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 1983 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα