Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4057/88 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1988 περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων βουτυρελαίου ως επισιτιστική βοήθεια