Γραπτή ερώτηση αριθ. 2009/84 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου