Κανονισμός (EOK) αριθ. 2178/82 τής Επιτροπής τής 5ης Αυγούστου 1982 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (EOK) αριθ. 2425/81 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τού καθεστώτος ενισχύσεως γιά τίς σταφίδες καί τά ξηρά σύκα