Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/442 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2021 για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής