89/691/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας για τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων για εμπορική χρήση