Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2622/84 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1984 περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για άνθρακες ενεργοποιημένους, της διακρίσεως 38.03 Α του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Κίνας, δικαιούχου των προβλεπόμενων από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων