Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση IV/M.1459 - Bertelsmann/Havas/BOL)(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)