Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2008 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Κωδικοποιημένη έκδοση)