Υπόθεση C-478/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 14ης Νοεμβρίου 2013 [αίτηση του Landesgericht Feldkirch (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Armin Maletic, Marianne Maletic κατά lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH [Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Άρθρο 16, παράγραφος 1 — Σύμβαση ταξιδίου συναφθείσα μεταξύ καταναλωτή που κατοικεί εντός κράτους μέλους και πρακτορείου ταξιδίων εγκατεστημένου εντός άλλου κράτους μέλους — Παρέχων υπηρεσίες τον οποίο χρησιμοποιεί το πρακτορείο ταξιδίων, εγκατεστημένος στο κράτος μέλος κατοικίας του καταναλωτή — Δικαίωμα του καταναλωτή να εναγάγει τις δύο αυτές επιχειρήσεις ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του]