Ανακεφαλαίωση των προσφυγών στον τρέχοντα ανταγωνισμό για σχέδια που χρηματοδοτεί η ΕΟΚ στο πλαίσιο του ΕΤΑ ή του κοινοτικού προϋπολογισμού (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων— Συμπλήρωμα) (εβδομάδα: 17 έως 21 Μαΐου 1983)