Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9520 — CVC/Robert Bosch Packaging Technology) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 387/02