Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 298/84 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1984 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή κλημεντινών καταγωγής Κύπρου