Γραπτή ερώτηση αριθ. 1854/81 του κ. Rogers προς την Επιτροπή Θέμα: Συνδρομές τηλεοράσεως — μειωμένες τιμές για συνταξιούχους