Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 423/81 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1981 περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για προϊόντα αυγών