Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1229/89 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1989 / 90, των μηνιαίων προσαυξήσεων της ενδεικτικής τιμής, της τιμής παρέμβασης και της τιμής αγοράς στην παρέμβαση των κραμβόσπορων, των γογγυλόσπορων και των ηλιανθόσπορων