Υπόθεση T-334/19: Προσφυγή της 4ης Ιουνίου 2019 — Google και Alphabet κατά Επιτροπής