ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0716/02 υποβολή: Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) και Bartho Pronk (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Φλαμανδικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης.