Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 527/84 της Επιτροπής της 29ης Φεβρουαρίου 1984 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τους ελαιούχους σπόρους