Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3529/81 τής Επιτροπής τής 9ης Δεκεμβρίου 1981 περί καθορισμού τού μέγιστου ποσού τής επιστροφής κατά τήν εξαγωγή γιά τήν 18η τμηματική δημοπρασία ακατέργαστης ζάχαρης πού πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμοΟ (ΕΟΚ) αριθ. 2235/81