KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Direktiivis 2009/103/EÜ (mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta) sätestatud miinimumsummade kohandamine vastavalt inflatsioonile