Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/85 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1985 περί εφαρμογής των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1986 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών (ΕΕ αριθ. L 352 της 30.12.1985)