Υπόθεση 36/81: Προσφυγή τοΰ Pieter Willem Seton κατά τής 'Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πού ασκήθηκε στίς 18 Φεβρουαρίου 1981